Mag de VvE afwijken van de breukdelen in de akte van splitsing?

Op grond van artikel 5:113 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) dient iedere appartementseigenaar binnen in een VvE in beginsel voor een gelijk deel in de gemeenschappelijke kosten bij te dragen. Bevat een appartementencomplex bijvoorbeeld 15 appartementen, dan is iedere appartementseigenaar gehouden 1/15e van de gezamenlijke kosten van de VvE te dragen. De wet bepaalt dat […]

Lees verder

Wie moet worden opgeroepen in een verzoekschriftprocedure?

Een verzoek tot vernietiging of vervangende machtiging moet bij de rechtbank worden ingediend. De VvE, overige appartementseigenaren en eventuele andere betrokkenen hoeven hiervan formeel niet door de verzoeker op de hoogte te worden gesteld. Op welke wijze de VVE, overige appartementseigenaren en eventuele andere betrokkenen op de hoogte raken van het verzoek aan de rechtbank wordt […]

Lees verder

Wat is het verschil tussen een bestuurder en administrateur van de VvE?

Het oud Burgerlijk Wetboek en de modelreglementen van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) maakten tot 1992 ten aanzien van VvE’s enkel gebruik van het begrip “administrateur”. De term “bestuurder” in een VvE  wordt pas gebruikt vanaf de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 en het Modelreglement 1992. Veelal ontstaat ook verwarring met het […]

Lees verder

Hoe kan de bestemming van een appartement worden gewijzigd?

In de akte van splitsing kan aan een appartement een bestemming worden toegekend. Zo kan een appartement worden bestemd als “woning” of als “bedrijfsruimte”. Het is ook mogelijk om een meer specifieke bestemming te geven zoals “winkel”, “cafe” of “huisartspraktijk”. Het is in beginsel niet toegestaan om het appartement anders te gebruiken dan waartoe het […]

Lees verder

Wat kost een rechtszaak?

Bestaat er een geschil en lukt het de betrokken partijen niet om er samen uit te komen, dan kan een gerechtelijke procedure in sommige gevallen een oplossing bieden. Maar wat kost een rechtszaak? De hoogte van de kosten van een rechtszaak zijn onder andere afhankelijk van de duur, de omvang van het geschil, de mate van verweer en […]

Lees verder

Wat is een modelreglement van de VvE?

Met een modelreglement wordt in het appartementsrecht een model splitsingsreglement bedoeld dat eens in de zoveel jaar door de commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt vastgesteld. Een modelreglement bevat onder andere bepalingen over gedrag- en gebruik de gemeenschappelijke en privé gedeelten, de aandelen van alle appartementseigenaren in de baten en lasten, sancties bij […]

Lees verder

Is het inschrijven van het huishoudelijk reglement van de VvE bij het kadaster verplicht?

Het kadaster biedt de mogelijkheid om naast de akte van splitsing ook het huishoudelijk reglement in de openbare registers in te schrijven. Dit is de VvE op grond van de wet echter niet verplicht. Wel kan er in de akte van splitsing een verplichting worden opgenomen dat het bestuur het huishoudelijk reglement dient in te […]

Lees verder

Hoe wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars benoemd en ontslagen?

De voorzitter van de vergadering van eigenaars wordt door de vergadering uit de leden van de VvE benoemd, zo schrijft artikel 5:127 lid 2 Burgerlijk Wetboek voor. Indien de akte van splitsing bepaalt dat een buitenstaander als voorzitter kan worden benoemd, dan is het eveneens toegestaan om een buitenstaander als voorzitter te benoemen. Benoeming voorzitter […]

Lees verder

Waar is bepaald hoeveel stemmen een appartementseigenaar in de VvE heeft?

Bij elk appartementsrecht behoren een of meer stemmen in de vergadering van eigenaars. Om te weten te komen hoeveel stemmen er bij een appartementsrecht horen dient u er allereerst de akte van splitsing op na te slaan. In de akte van splitsing staat het totaal aantal stemmen dat er in de vergadering van eigenaars kan […]

Lees verder

Wat is de maximale aanstellingstermijn van een VvE bestuurder?

Een bestuurder van de VvE wordt in beginsel voor onbepaalde tijd benoemd. Ook de modelreglementen bepalen dat de bestuurders van de VvE voor onbepaalde termijn wordt benoemd. Het is echter mogelijk om in de splitsingsakte een maximale aanstellingstermijn op te nemen. De bestuurder mag in dat geval niet langer zijn functie uitoefenen dan de termijn […]

Lees verder
Pagina 2 van 3123