Op welke locatie moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

In de praktijk vindt de vergadering van eigenaars in het betreffende appartementencomplex of in de nabijheid hiervan plaats. Dat is vaak ook het meest eenvoudig voor alle eigenaars, die daar veelal ook woonachtig zijn. Soms kan het praktisch zijn om bepaalde onderdelen van het gebouw direct te bekijken als hier tijdens de vergadering van eigenaars […]

Lees verder

Is voor wijziging van de splitsingsakte toestemming van hypotheekhouders vereist?

Het mogelijk om de splitsingsakte te wijzigen wanneer met medewerking van het bestuur en 80% van het totaal aantal stemmen in de VvE tijdens een vergadering van eigenaars met de wijziging instemt, aldus artikel 5:139 Burgerlijk Wetboek (BW). Naast een voldoende aantal stemmen in de vergadering van eigenaars is het op grond van artikel 5:139 […]

Lees verder

Wie dient de kosten van glasschade in de VvE te dragen?

Het gebeurt regelmatig dat in een gebouw een ruit stuk gaat. Vervelend, maar voor wiens rekening komt het herstel van deze glasschade eigenlijk? Is dat de eigenaar van het betreffende appartement of dient de VvE deze kosten te dragen? Het antwoord op deze vraag is te vinden in de modelreglementen. Alle modelreglementen (MR) bepalen dat […]

Lees verder

Hebben leden van de VvE recht op inzage van offertes?

Voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden aan het gebouw van een goed lopende VvE worden in de regel meerdere offertes opgevraagd. Voor het maken van een weloverwogen stem in de vergadering van eigenaars over onderhouds- of herstelwerkzaamheden, is het voor de appartementseigenaren van belang om vooraf de ontvangen offertes in te zien. De offertes kunnen namelijk een […]

Lees verder

Mag de VvE onderhoud uitvoeren aan privé cv-ketel?

De wijze waarop appartementen worden verwarmd verschilt. Veel appartementencomplexen hebben een centrale verwarmingsketel, ook wel blokverwarming genoemd. Er zijn ook veel appartementencomplexen waarbij elk appartement een eigen cv-ketel heeft. Vaak behoort de betreffende cv-ketel tot het privégedeelte van het appartementsrecht en is de eigenaar op grond van de splitsingsakte gehouden de kosten voor onderhoud en […]

Lees verder

Mag een besluit ook buiten de vergadering van eigenaars worden genomen?

Het organiseren van een vergadering van eigenaars voor slechts één onderwerp kan met inachtneming van de regels in het splitsingsreglement onnodig veel werk met zich meebrengen en tijd kosten als al bekend is dat alle leden zullen instemmen. Voor die situaties biedt artikel 2:40 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 5:125 lid […]

Lees verder

Is een kascommissie verplicht in de VvE?

In de meeste VvE’s worden elk jaar de jaarstukken gecontroleerd door een kascommissie. Bij gebrek aan voldoende vrijwilligers of door andere belangen wordt mij echter nog regelmatig de vraag gesteld of een kascommissie verplicht is. Het antwoord hierop is afhankelijk van een aantal omstandigheden. Die licht ik hieronder nader toe. In de modelreglementen 1973, 1983 […]

Lees verder

Hoe vaak moet een vergadering van eigenaars plaatsvinden?

Het is verplicht om minimaal één keer per jaar een vergadering van eigenaars te organiseren. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 2:48 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 5:135 BW. In de praktijk wordt deze vergadering ook wel de jaarvergadering van de VvE genoemd. De jaarvergadering dient op grond van de wet uiterlijk binnen […]

Lees verder

Hoe loopt het boekjaar van de VvE?

Het boekjaar van de VvE is de periode waarover het financieel verslag van de VvE loopt. Onder andere de jaarrekening en de jaarlijkse algemene begroting worden opgemaakt over een boekjaar. Hoe het boekjaar loopt, is ook relevant om te bepalen wanneer uiterlijk een vergadering van eigenaars moet plaatsvinden. Een boekjaar beslaat in beginsel 12 maanden, […]

Lees verder

Mag de VvE afwijken van de breukdelen in de akte van splitsing?

Op grond van artikel 5:113 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) dient iedere appartementseigenaar binnen in een VvE in beginsel voor een gelijk deel in de gemeenschappelijke kosten bij te dragen. Bevat een appartementencomplex bijvoorbeeld 15 appartementen, dan is iedere appartementseigenaar gehouden 1/15e van de gezamenlijke kosten van de VvE te dragen. De wet bepaalt dat […]

Lees verder

Wie moet worden opgeroepen in een verzoekschriftprocedure?

Een verzoek tot vernietiging of vervangende machtiging moet bij de rechtbank worden ingediend. De VvE, overige appartementseigenaren en eventuele andere betrokkenen hoeven hiervan formeel niet door de verzoeker op de hoogte te worden gesteld. Op welke wijze de VVE, overige appartementseigenaren en eventuele andere betrokkenen op de hoogte raken van het verzoek aan de rechtbank wordt […]

Lees verder

Wat is het verschil tussen een bestuurder en administrateur van de VvE?

Het oud Burgerlijk Wetboek en de modelreglementen van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) maakten tot 1992 ten aanzien van VvE’s enkel gebruik van het begrip “administrateur”. De term “bestuurder” in een VvE  wordt pas gebruikt vanaf de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 en het Modelreglement 1992. Veelal ontstaat ook verwarring met het […]

Lees verder

Hoe kan de bestemming van een appartement worden gewijzigd?

In de akte van splitsing kan aan een appartement een bestemming worden toegekend. Zo kan een appartement worden bestemd als “woning” of als “bedrijfsruimte”. Het is ook mogelijk om een meer specifieke bestemming te geven zoals “winkel”, “cafe” of “huisartspraktijk”. Het is in beginsel niet toegestaan om het appartement anders te gebruiken dan waartoe het […]

Lees verder

Wat kost een rechtszaak?

Bestaat er een geschil en lukt het de betrokken partijen niet om er samen uit te komen, dan kan een gerechtelijke procedure in sommige gevallen een oplossing bieden. Maar wat kost een rechtszaak? De hoogte van de kosten van een rechtszaak zijn onder andere afhankelijk van de duur, de omvang van het geschil, de mate van verweer en […]

Lees verder

Wat is een modelreglement van de VvE?

Met een modelreglement wordt in het appartementsrecht een model splitsingsreglement bedoeld dat eens in de zoveel jaar door de commissie Beekhuis van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt vastgesteld. Een modelreglement bevat onder andere bepalingen over gedrag- en gebruik de gemeenschappelijke en privé gedeelten, de aandelen van alle appartementseigenaren in de baten en lasten, sancties bij […]

Lees verder

Is het inschrijven van het huishoudelijk reglement van de VvE bij het kadaster verplicht?

Het kadaster biedt de mogelijkheid om naast de akte van splitsing ook het huishoudelijk reglement in de openbare registers in te schrijven. Dit is de VvE op grond van de wet echter niet verplicht. Wel kan er in de akte van splitsing een verplichting worden opgenomen dat het bestuur het huishoudelijk reglement dient in te […]

Lees verder

Hoe wordt de voorzitter van de vergadering van eigenaars benoemd en ontslagen?

De voorzitter van de vergadering van eigenaars wordt door de vergadering uit de leden van de VvE benoemd, zo schrijft artikel 5:127 lid 2 Burgerlijk Wetboek voor. Indien de akte van splitsing bepaalt dat een buitenstaander als voorzitter kan worden benoemd, dan is het eveneens toegestaan om een buitenstaander als voorzitter te benoemen. Benoeming voorzitter […]

Lees verder

Waar is bepaald hoeveel stemmen een appartementseigenaar in de VvE heeft?

Bij elk appartementsrecht behoren een of meer stemmen in de vergadering van eigenaars. Om te weten te komen hoeveel stemmen er bij een appartementsrecht horen dient u er allereerst de akte van splitsing op na te slaan. In de akte van splitsing staat het totaal aantal stemmen dat er in de vergadering van eigenaars kan […]

Lees verder

Wat is de maximale aanstellingstermijn van een VvE bestuurder?

Een bestuurder van de VvE wordt in beginsel voor onbepaalde tijd benoemd. Ook de modelreglementen bepalen dat de bestuurders van de VvE voor onbepaalde termijn wordt benoemd. Het is echter mogelijk om in de splitsingsakte een maximale aanstellingstermijn op te nemen. De bestuurder mag in dat geval niet langer zijn functie uitoefenen dan de termijn […]

Lees verder

Waar is de kostenverdeling in de VvE geregeld?

Op grond van artikel 5:113 Burgerlijk Wetboek (BW) dient elke eigenaar in beginsel voor een gelijk deel bij te dragen in de kosten en schulden van de VvE, tenzij de akte van splitsing van deze verdeling afwijkt. In meeste aktes van splitsing wordt afgeweken van het wettelijk beginsel van gelijke breukdelen. In de akte van […]

Lees verder

Is een appartementseigenaar verplicht om het VvE bestuur tot zijn appartement toe te laten?

Op grond van artikel 5:132 Burgerlijk Wetboek (BW) is elke appartementseigenaar verplicht de bestuurders van de VvE toegang tot hun privégedeelte te verschaffen wanneer dit voor de vervulling van de taak van de bestuurder noodzakelijk is. Hierbij dient men onder andere te denken aan het beoordelen van de staat van onderhoud van het gebouw als […]

Lees verder

Heeft eigenaar bij verkoop van appartement recht op uitkering van zijn aandeel in het reservefonds van de VvE?

Iedere vereniging van eigenaars (VvE) is op grond van artikel 5:126 Burgerlijk Wetboek verplicht een reservefonds in stand te houden. Het reservefonds dient ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten, zoals onderhoud en vervanging van het dak en de kozijnen. Geen wettelijke eisen aan omvang reservefonds Hoewel de wet een reservefonds verplicht stelt, […]

Lees verder

Binnen welke termijn moet een verzoek tot vernietiging van een besluit bij de rechter worden ingediend?

Indien een appartementseigenaar het niet eens is met een besluit van de vergadering van eigenaars, dan biedt artikel 5:130 Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om dit besluit ter vernietiging aan de kantonrechter voor te leggen. Het verzoek tot vernietiging van een besluit moet bij de kantonrechter worden ingediend door middel van een verzoekschrift. Termijn vernietiging besluit […]

Lees verder
Vernietiging besluit VvE Rechtbank

Wat is de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een beschikking van de rechtbank?

Indien een verzoeker of belanghebbende het niet eens is met een beschikking die de rechter in een verzoekschriftprocedure heeft gegeven, dan biedt de wet de mogelijkheid om de zaak opnieuw te laten beoordelen door een gerechtshof. Dit wordt hoger beroep genoemd. Het instellen van hoger beroep dient binnen de daarvoor geldende termijn te worden gedaan, […]

Lees verder

Hoe mogen de stookkosten in een VvE worden verdeeld?

Er zijn verschillende manieren om de stookkosten binnen een VvE te verdelen. Met stookkosten worden de kosten voor het verbruik van brandstof voor verwarming van de appartementen bedoeld. Hiertoe behoren niet de kosten voor onderhoud en vervanging van de verwarmingsinstallatie, o.a. de ketel, buizen en radiatoren. Verdeling van de stookkosten kan onder andere op basis […]

Lees verder